Upravit stránku

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,

BK Pardubice a.s., V Ráji 311, 53002 Pardubice, IČO: 276 54 796, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) Vám v souladu s čl. 12 a násl. nařízení * poskytuje níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. zákazníci obchodního odděleni, zaměstnanci správce, brigádníci).

Na koho se můžete obrátit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa: BK Pardubice a.s., V Ráji 311, 53002 Pardubice

adresa datové schránky: g5soi9

e-mailová adresa: dominika.diepoldova@bkpardubice.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?

Zpracování osobních údajů provádíme zejména za účelem prodeje vstupenek, permanentek a sortimentu fanshopu, rozvoje obchodního vztahu (zasílání pozvánek na zápasy), plnění právních předpisů v dalších oblastech, zejména personální a mzdové agendy, daní a účetnictví. 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu: plnění právní povinnosti, Vámi uděleného souhlasu, smluvních povinností a našich oprávněných zájmů.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením. Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno zejména za účelem přímého marketingu.

Zpracováním osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů sledujeme v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s rozvojem obchodní činnosti spojeným s nabídkou našich služeb. 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. 

Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám Vaše osobní údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo Vám vyhovět.

Jak je to s registrací pro zasílání newsletteru?

Prostřednictvím formuláře nebo webové stránky se můžete přihlásit k zasílání klubových novinek. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, email, případně i telefonní číslo. Odesláním formuláře je uživatelský účet založen. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

•  Identifikační a kontaktní údaje zákazníků obchodního oddělení, údaje o zakoupených vstupenkách a permanentkách,

•  identifikační údaje zaměstnanců a pro uplatnění jejich práv i identifikační údaje rodinných příslušníků, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo potřebných pro jejich kontaktování,

•  identifikační údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců,

•  popisné údaje z kamerových systémů,

  • fotografie z utkání z důvodu poskytnutí dokladu o realizaci reklam dle smluv s partnery

•  osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, ARES - zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů (zejména od smluvních partnerů).

Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž jsme jako správce povinni poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými činnostmi správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, k uplatnění Vašich práv nebo oprávněných zájmů, našich práv nebo oprávněných zájmů nebo práv nebo oprávněných zájmů třetích osob. Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy třetích stran, zejména, aby byly osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu. Řídíme se spisovým a skartačním řádem vydaným v souladu s platnými předpisy.

Jakým způsobem a jakými prostředky je zpracování prováděno?

Osobní údaje zpracováváme jak v listinné podobě, tak automatizovaně s využitím informačních systémů.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. 

Profilování není správcem využíváno. 

Jaká máte jako subjekt údajů práva?

•  V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

•  Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

•  Podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.

•  Podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají nebo abychom doplnili Vaše neúplné osobní údaje.

•  Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazali osobní údaje, které se Vás týkají.

•  Máte právo na to, abychom omezili za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracování Vašich osobních údajů.

•  Pokud to požadujete, povinni informovat Vás o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

•  Za podmínek uvedených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

•  Za podmínek uvedených v čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

•  Za podmínek uvedených v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, povoleno právem Evropské unie nebo České republiky, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

•  Správce Vám musí podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů oznámit případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

* NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

BK Pardubice, a.s.
provozovatel webové stránky www.bkpardubice.cz
IČ: 27654796
Firma je plátce DPH.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti