Upravit stránku
04. 04. 2019

Pozvánka na valnou hromadu


Představenstvo BK Pardubice, a.s. v souladu s § 402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a s čl. 12 stanov Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu.

Valná hromada se bude konat dne 6. května 2019 od 15.00 hod., v sídle společnosti na adrese: V Ráji 311, Pardubice 530 02.

Pořad jednání:
 1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

 4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018

 5. Schválení naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018

 6. Odvolání a volba členů představenstva

 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady

 8. Informace o činnosti a plánech BK Pardubice, a.s.

 9. Návrhy a připomínky

 10. Závěr

Informace pro společníky:

1. Informace k rozhodnému dni:

• Pro vyloučení všech pochybností představenstvo Společnosti konstatuje, že ve smyslu ust. § 450 ZOK nebyl určen rozhodný den.

 1. Prezence akcionářů a jejich zástupců:

  • Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen 15 minut před začátkem valné hromady v místě konání valné hromady.

  • Vsouladu sčl. 11 odst. 1 stanov Společnosti musí být plná moc pro zastupování na valné hromadě písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti.

 2. Práva akcionářů spojená s účastí na valné hromadě:

  • Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

  • Akcionář má právo předkládat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

  • Akcionáři mohou svá práva vykonávat osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zmocněnce.

 3. Počet akcií a hlasovací práva na valné hromadě

• Základní kapitál Společnosti činí 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) a je rozvržen na 320 (slovy: tři sta dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 320 (slovy: tři sta dvacet) hlasů.

5. Účast na valné hromadě a hlasování

 • Všichni přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje údaje v rozsahu požadovaném ZOK. Listina přítomných je k dispozici k nahlédnutí v jednací místnosti až do konce valné hromady.

 • Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body na pořadu jednání podle jejich pořadí uvedeného v této pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

 • Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami Společnosti.

 • Poté, co proběhne hlasování, oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování.

6. Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady:

 • K bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady Návrh usnesení:

  „Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady – (bude zvolen na místě), zapisovatel – (bude zvolen na místě), ověřovatel – (bude zvolen na místě) a osoba pověřená sčítáním hlasů – (bude zvolena na místě).“

 • K bodu 3 pořadu - Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti V ysvětlení:

  Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, jejíž součástí je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti k 30.6.2018, a návrhu na snížení kumulované ztráty Společnosti ziskem za hospodářský rok 2017/2018. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 • K bodu 4 pořadu - Schválení účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2017/2018

  Návrh usnesení:

  „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 30.6.2018.“

  Zdůvodnění:

  V souladu se zákonem předkládá představenstvo Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti k 30.6.2018 ke schválení valné hromadě.

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

 • K bodu 5 pořadu - Schválení naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za hospodářský rok 2017/2018

  Návrh usnesení:

  „Valná hromada Společnosti schvaluje použití zisku Společnosti za hospodářský rok 2017/2018 tak, že zisk vytvořený Společností v hospodářském roce 2017/2018 ve výši 53.000 Kč bude použit na snížení kumulované ztráty Společnosti.“

  Zdůvodnění:

  Rozhodnutí o naložení se ziskem náleží do působnosti valné hromady Společnosti. Dozorčí rada Společnosti přezkoumala předkládaný návrh představenstva na snížení kumulované ztráty Společnosti a konstatovala, že takovýto způsob naložení zisku je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti a doporučila valné hromadě jeho schválení.

 • K bodu 6 pořadu – Odvolání a volba členů představenstva

  Návrh usnesení č. 1 v rámci bodu 6 pořadu:

  „Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva pana Pavla Staru, nar. 30.5.1976, bytem Ke Stájím 1228, Svítkov, 530 06 Pardubice.“

  Zdůvodnění:

  K prodloužení členství pana Pavla Stary v představenstvu Společnosti je nutné jej nejprve odvolat a následně ho zvolit znovu.

  Návrh usnesení č. 2 v rámci bodu 6 pořadu:

  „Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena představenstva pana Pavla Staru, nar. 30.5.1976, bytem Ke Stájím 1228, Svítkov, 530 06 Pardubice.“

  Zdůvodnění:

Navrhovaný (staro)nový člen představenstva splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena představenstva. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen představenstva vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Návrh usnesení č. 3 v rámci bodu 6 pořadu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva pana MUDr. Víta Ulrycha, nar. 30.10.1972, bytem Dolany č.p. 104, 533 45 Dolany.“

Zdůvodnění:

K prodloužení členství pana MUDr. Víta Ulrycha v představenstvu Společnosti je nutné jej nejprve odvolat a následně ho zvolit znovu.

Návrh usnesení č. 4 v rámci bodu 6 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena představenstva pana MUDr. Víta Ulrycha, nar. 30.10.1972, bytem Dolany č.p. 104, 533 45 Dolany.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný (staro)nový člen představenstva splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena představenstva. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen představenstva vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Návrh usnesení č. 5 v rámci bodu 6 pořadu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva pana Tomáše Urbana, nar. 22. června 1984, bytem Mandysova 1708, Pardubice 53003“

Zdůvodnění:

K prodloužení členství pana Tomáše Urbana v představenstvu Společnosti je nutné jej nejprve odvolat a následně ho zvolit znovu.

Návrh usnesení č. 6 v rámci bodu 6 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena představenstva pana Tomáše Urbana nar. 22. června 1984, bytem Mandysova 1708, Pardubice 53003“

Zdůvodnění:

Navrhovaný (staro)nový člen představenstva splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena představenstva. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen představenstva vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

• K bodu 7 pořadu - Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 1 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Radka Hejného, nar. 23.5.1966, bytem U Josefa 117, Cihelna, 530 09 Pardubice.“

Zdůvodnění:

K prodloužení členství pana Radka Hejného v dozorčí radě Společnosti je nutné jej nejprve odvolat a následně ho zvolit znovu.

Návrh usnesení č. 2 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Radka Hejného, nar. 23.5.1966, bytem U Josefa 117, Cihelna, 530 09 Pardubice.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný (staro)nový člen dozorčí rady splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Návrh usnesení č. 3 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Martina Keřta, nar. 20.12.1974, bytem Bokova 216, Pardubičky, 530 03 Pardubice.“

Zdůvodnění:

Dosavadní člen dozorčí rady, pan Mgr. Martin Keřt bude na základě žádosti Statutárního města Pardubice, akcionáře Společnosti, nahrazen novým členem dozorčí rady, taktéž nominantem ze strany Statutárního města Pardubice.

Návrh usnesení č. 4 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Jana Vaška, nar. 27.3.1987, bytem Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný nový člen dozorčí rady splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Návrh usnesení č. 5 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Daniela Rubeše, nar. 1.12.1973, bytem Kladina 71, 533 04 Sezemice.“

Zdůvodnění:

Dosavadní člen dozorčí rady, pan Daniel Rubeš bude na základě žádosti Basketbalového klubu Pardubice, z. s., akcionáře Společnosti, nahrazen novým členem dozorčí rady, taktéž nominantem ze strany Basketbalového klubu Pardubice, z. s.

Návrh usnesení č. 6 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady paní Věru Vlastníkovou, nar. 21. 9. 1979, bytem Jungmannova 1438, Pardubice 530 02.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný nový člen dozorčí rady splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Návrh usnesení č. 7 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Zdechovského, nar. 2.11.1979, bytem Mánesova 712/7, 500 02 Hradec Králové.“

Zdůvodnění:

K prodloužení členství pana Tomáše Zdechovského v dozorčí radě Společnosti je nutné jej nejprve odvolat a následně ho zvolit znovu.

Návrh usnesení č. 8 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Zdechovského, nar. 2.11.1979, bytem Mánesova 712/7, 500 02 Hradec Králové.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný (staro)nový člen dozorčí rady splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Návrh usnesení č. 9 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Miroslava Večeřu, nar. 26.9.1952, bytem Krátká 791, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.“

Zdůvodnění:

K prodloužení členství pana Miroslava Večeři v dozorčí radě Společnosti je nutné jej nejprve odvolat a následně ho zvolit znovu.

Návrh usnesení č. 10 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Miroslava Večeřu, nar. 26.9.1952, bytem Krátká 791, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný (staro)nový člen dozorčí rady splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Návrh usnesení č. 11 v rámci bodu 7 pořadu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Oldřicha Bartoška, nar. 2. července 1955, bytem Dašická 1757, 53003 Pardubice

Zdůvodnění:

Navrhovaný nový člen dozorčí rady splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

 • K bodu 8 pořadu – Informace o činnosti a plánech BK Pardubice, a.s. V ysvětlení:

  Poskytnutí informací o činnosti a plánech BK Pardubice, a.s. pro následující období.

 • K bodu 9 pořadu – Návrhy a připomínky V ysvětlení:

V případě splnění zákonných podmínek je i možné rozšířit program valné hromady o další body hlasování.

• K bodu 10 pořadu – Závěr V ysvětlení:

V závěru valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskuzi souvisejících s pořadem valné hromady.

Pavel Stara

předseda představenstva Společnosti

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti